سارا صادقي سراب قنبري

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

مورد تایید سازمان بهزیستی کشور: ۹۳۰/۹۶/۲۰/۵۰۴۰

  • كارشناس أرشد روانشناسي باليني

  •  مشاورمركزمشاوره تلفني1480 كرمانشاه

  • مربيTOT

  • مشاوركميته ي امدادكرمانشاه به مدت دوسال

  • مشاورمناطق زلزله زده استان كرمانشاه به مدت يك سال

  • داراي مجوزمركزسلامت روان ازبهزيستي استان كرمانشاه

صادقی