مستانه مرادحاصلی

روان شناس، مشاوره، سردبیر و ناظر کیفی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت : 1015558

 • دکتری روانشناسی (دانشگاه خوارزمی)
 • تدریس در دانشگاه خوارزمی
 • تدریس در دانشگاه ایفاچی کار
 • روانشناس و مشاوره در بهزیستی استان همدان
 • روانشناس دانشگاه بوعلی سینا
 • مشاوره و روانشناس در کلینیک و مرکز های روانشناسی
 •  مشاوره پژوهشی در موسسه علمی
 • مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی
 • شناسایی فرایند های مرتبط با تحول تصویربدنی در نوجوانان دختر کاربر فضای مجازی در ایران
 • اثر طرح واره درمانی بر تاب اوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده
 • اثر بخشی شناخت رفتار درمانی بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در دانشجویان دختر
 • مروری بر تصویر سازی ذهنی در روانشناسی شناختی
 • بررسی نمیرخ شخصیتی افراد دارای تفکر خودکشی در دو نظام کولیننجر و گری ویلسون
 • مهارت پیش از ازدواج
 • مهارت های زندگی
 • کنترل خشم
 • خودآگاهی
 • راه های مقابله با استرس
 • روانشناسی ایدز
 • شناخت حافظه
 • روانشناسی شناختی رفتاری اضافه وزن
 • آموزش مقاله نویسی
 • آموزش SPSS