مونا عباسی

دانشجوی دکتری روانشناسی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره پروانه فعالیت: 5174

 • دانشجوی دکتری روانشناسی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی
 • روان پرستار در بیمارستان علوم پزشکی  گلستان اهواز از سال 79 تا 81
 • روانشناس در کلینیک روانپزشکی از سال 90 تا 92
 • روان سنج و روانشناس با رویکرد سی بی تی  و درمان زوج در سال 93 تا 95
 • روانشناس در مطب روانپزشکی با رویکرد طرحواره درمانی از سال94 تا 97
 • مشاور و روانشناس در مدرسه دبستان افشار از سال 96 تا 97
 • کارگاه  شناخت رفتار درمانی
 • کارگاه زوج درمانی
 • کارگاه مهارتهای زندگی دانشگاه تهران
 • کارگاه طرحواره درمانی
 • کارگاه شناخت و رفتار درمانی پیشرفته
 • کارگاه رفتار درمانی دیالیکتیکی
 • کارگاه سکس تراپی
 • کارگاه ارزیابی و تست  تشخیصی انسیتو روانشناسی
 • کارگاه دارو شناسی
 • دوره های روانپویشی کوتاه مدت
 • دوره های روانکاوی
 • دورههای طرحواره
 1. ارائه کنفرانس تیپهای شخصیتی در بیمارستان گلستان اهواز
 2. پایان نامه ارشد روانشناسی:تعیین سهم ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی سطوح تفکر انتقادی
 3.  مقاله  چاپ شده در مجله پژوهشی  و همایش اولین کنفرانس اسلامی با عنوان تعیین سهم ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی سطوح تفکر انتقادی
 4. مقاله چاپ شده در مجله علمی ترویجی  و همایش توسعه پایدار علوم اسلامی با عنوان اهمیت و ضرورتکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت و آموزش
 5. رتبه 259 کنکور دکتری بدون سهمیه
 6. رتبه 5 در آزمون علمی حرفه ای سازمان نظام روانشناسی ایران
 •  رواندرمانی در زمینه افسردگی و اضطراب و وسواس بر روی بیماران بزرگسال
 • با رویکرد طرحواره درمانی – شفقت درمانی – معنویت درمانی
 • ارزیابی تستهای شخصیتی
 • شناخت و رفتار درمانی بر روی بیماران افسرده و اضطرابی
 • رفتار درمانی و ریلکسیشن بر بیماران فوبیک
 • گروه درمانی برای بیماران با مشکلات مزمن و بین فردی
 • آموزش مهارتهای زندگی با مراجعین با مشکلات استرسی
 • درمانهای طرحواره درمانی هیجان مدار با بیماران با اختلالات اضطرابی