محراب مفاخری

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت :

 • کارشناسی روانشناسی بالینی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت
 • روانشناس در مراکز و کلینیک های روانشناسی تهران
 • هنجار بابی پرسشنامه ی چک لیست وقایع زندگی در بین بیماران درد مزمن
 • هنجار یابی پرسشنامه ی ادراک خود به عنوان بار اضافه
 • شناختی درمانی پیشرفته ۸۰ ساعته
 • گارگاه مهارت های زندگی ۸۰ ساعته
 • سوپرویژن 80 ساعته در انتستیتو روانپزشکی تهران
 • اختلالات شخصیت
 • مصاحبه ی تشخیصی
 • گارگاه مداخله در بحران
 • گارگاه خودکشی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • کارگاه کمال گرایی
 • کارگاه ازمون های روانشناختی
 • مدارک، گواهینامهها، افتخارات
 • مدرک کارگاه شناختی رفتاری
 • انیستیتو روانپزشکی تهران
 • مدرک کارگاه خودکشی
 • انیستیتو روانپزشکی تهران
 • گارگاه مهارت های زندگی
 • موسسه ی سگال
 • کارگاه خودکشی
 • انیستیتو روانپزشکی تهران
 • کارگاه مداخله در بحران
 • انیستیتو روانپزشکی تهران