حمیدرضا پولادی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت : 20396

حمیدرضا پولادی

رویکرد cbt (رفتار درمانی شناختی) طرحواره درمانی
زوج درمانگر،شکست عاطفی،خیانت،جدایی،حل تعارضات و جدایی
اختلالات فردی و شخصیت