مریم جلوخوانیان

دکترای تخصصی روان شناسی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت : ۱۰۷۶۷

دوره دکترای تخصصی روان شناسی

– روان درمانگر و مشاور در حیطه مشاوره پیش از ازدواج، مسایل فردی، زوج درمانی و حل تعارض، بیش از ده سال فعالیت حرفه ای
– مشاوره پیش از طلاق دادگستری
– مدرس و مشاور سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری و سازمان بهزیستی
– مدرس کارگاه های روان شناختی، رشد و توسعه فردی، پیش از ازدواج، مهارت های زندگی ده گانه، مهارت های ارتباطی و ارتباط با فرزند
– مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور

۱. بررسی اثربخشی بسته آموزشی خودتحلیلی یکپارچه نگر ویژه زوجین بر حالات روان شناختی مثبت آنان.
۲. بررسی تاثیر آموزش تحریف های شناختی بر میزان رضایت زناشویی زوجین
۳. بررسی تاثیر آموزش «برنامه ارتباطی زوجین» بر کیفیت «الگوهای ارتباطی» و «توجه و همدلی» زوجین
۴. بررسی رابطه ابعاد برونگرایی/درونگرایی، روان رنجورخویی/ثبات هیجانی، روان نژند گرایی/ کنترل تکانه، و میزان شادکامی دانش آموزان دختر

– دوره کارورزی ۵۰۰ ساعته مورد تائید سازمان نظام روان شناسی کشور
– کارگاهای مختلف مهارت های زندگی,دانشجویی، پیش از ازدواج، تربیت فرزند و اموزش زندگی خانواده، زیر نظر سازمان بهزیستی
– دوره کارآموزی علمی مشاوران خانواده دادگستری
– کارگاه های تخصصی سوپرویژن مشاوره، مصاحبه بالینی و روان درمانی، بالغ بر ۱۸۰ ساعت
– کارگاه های تخصصی راهنمایی و مشاوره پیش از ازدواج، بالغ بر ۴۰ ساعت
– کارگاه های تخصصی زوج و خانواده درمانی، بالغ بر ۱۶۰ ساعت
– کارگاه های تخصصی کودک و نوجوان، بالغ بر ۱۷۰ ساعت