ساناز طغرائی

روانشناس، مشاوره خانواده و زوج درمانگر

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت : 36333

کارشناسی – روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد – روانشناسی عمومی

فعال در مرکز روانشناسی و مشاوره حس زندگی ( از سال 1399 تا شهریور 1401 )
فعال در مرکز روانشناسی و مشاوره مهروان  ( سال 1401 )
فعال در مرکز روانشناسی و مشاوره گروه همراه ( در حال فعالیت )
ارزیاب روانشناخت ی یک ی از بانک های دولتی کشور ( زیر نظر مرکز مشاوره حس زندگی )
روانشناس و مشاور سا یت پزشک خوب، دکتر تو و …

مقالات:
-بررسی اثربخشی آشنایی با دغدغه های اگزیستانسیال بر
اضطراب مرگ بانوان در آستانه طالق
-بررسی اثربخشی آشنایی با دغدغه های اگزیستانسیال بر
معنای زندگی، اضطراب مرگ و خودتنظیمی هیجانی بانوان
در آستانه طالق
-بررسی اثربخشی آشنایی با دغدغه های اگزیستانسیال بر
معنای زندگی و خودتنظیمی هیجانی بانوان در آستانه طالق

کنفرانس ها :
“مروری آسیب شناسانه بر علل دادخواست های طالق زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران ”
نویسندگان: ساناز طغرائی-محمد غفاری خان(استاد راهنمای دوره کارشناسی)
چاپ در مجله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ،مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران(1395)

چاپ مصاحبه ها در سایت ها ی خبری:
کاماپرس
بانک و صنعت
پایگاه خبری تحلیل ی خبر دنا
تسنیم
روزنامه جوان
سیتنا
گسترش نیوز

1 _شرکت در دوره جامع 100 ساعته تربیت خانواده درمانگر- مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
2 _شرکت در دوره جامع 100 ساعته مشاوره پیش از ازدواج، فنون زوج درمانی و خانواده درمانی، فنون درمان مشکالت زناشویی ، تشخیص و درمان
خیانت های زناشویی، تشخیص و درمان اختالالت و انحرافات جنسی، نظریه سیستمی، اصول اخالقی و حرفه ای در زوج درمانی و درمان شکست
های عشقی و عاطفی) درمان سوگ و …( با رویکرد سیستمی- مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
3 _شرکت در کارگاه تخصصی مشاوره و درمان پیمان شکنی )خیانت( با رو یکرد سیستمی-16 ساعت مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
4 _شرکت در دوره تخصصی مشاوره طالق با رویکرد سیستمی-16 ساعت مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
5 _شرکت در کارگاه زوج درمانی تخصصی با رویکرد سیستمی-16 ساعت مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
6_شرکت در دوره اختالالت جنسی و درمان- مدرس دکتر زینب تاجریان
7 _شرکت در دوره مشاوره تخصصی پس از طالق- مدرس دکتر علیرضا بوستانی پور
8 _شرکت در دوره زوج درمانی، خیانت و پیش از طالق با رویکرد اگزیستانسیال- مدرس دکتر محمد مومنی
9 _شرکت در دوره رهایی از نشخوارهای فکری- مدرس دکتر مریم مویدی مهر
10 _شرکت در دوره تخصصی مشاوره های پیش از ازدواج با رویکرد سیستمی
11_شرکت در دوره 84 ساعته مهارت های زندگی و ارتباطی و کاربرد آن در درمان اختالالت- مدرس دکتر مژگان صلواتی
12 _گذراندن دوره دانش افزایی تخصصی )ازدواج ماندگار، اصول و معیار انتخاب همسر مطلوب(- مدرس دکتر غالمعلی افروز
13 _گذراندن کارورزی به مدت 70 ساعت در مرکز مشاوره بهزیستی شمیرانات
14 _گذراندن دوره مداخله در بحران به مدت 32 ساعت ) کلیات مداخله در بحران ، خودکشی و خودزنی ، آزار جنسی و تجاوز ، سوانح و حوادث ،
خیانت زناشوئی ، مداخله در بحران و درمان سوگ و مهارت آموزی(- مدرس دکتر مژگان صلواتی
15 -آموزش تخصصی درمان شناختی رفتاری) CBT )مقدماتی و پیشرفته )64 ساعت مدرس دکتر جواد خلعتبری(
16 _شرکت در دوره آموزشی تخصصی سازگاری بعد طالق با تدریس دکتر سید محسن فاطمی-تحت نظارت دانشگاه تهران
17 -شرکت در دوره ملی دانش افزایی مشاوره ازدواج و خانواده که توسط وزارت ورزش و جوانان با نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در
استانهای (16 ساعت اردبیل- 16ساعت خرم آباد-16 ساعت بیرجند خراسان جنوبی-16ساعت همدان-16 ساعت ارومیه-16ساعت ساری-16
ساعت اصفهان-16 ساعت گرگان-16 ساعت ایالم و …)

  • روانشناس، مشاوره خانواده و زوج درمانگر
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  • عضو انجمن روانشناسی
  • پژوهشگر آسیب های اجتماعی
  • مولف کتب تخصصی