در این صفحه روند ثبت درخواست در سایت توضیح داده می شود

در ابتدا محصول دیجیتال مورد نظر را انتخاب کرده

برای مثال پکیح مورد نظر را همانند شکل زیر انتخاب کنید

 

 

 

بعد دانلود بسته آموزشی را بزنید

مرحله بعدی هماهند شکل زیر فرم اطلاعات را تکمیل فرمایید و روند پرداخت را طی کنید