سارا صادقي سراب قنبري
فوق لیسانس روانشناسي عمومی + لیسانس روانشناسی عمومی شماره پروانه سازمان بهزیستی:۹۳۰/۹۶/۲۰/۵۰۴۰
توئییترفیسبوکسارا صادقي سراب قنبري
شادی محسنی
فوق لیسانس روانشناسی شخصیت + لیسانس روانشناسی عمومی شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی ایران:۴۳۵۶
توئییترفیسبوکشادی محسنی
سپیده صادقی
کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
توئییترفیسبوکسپیده صادقی
سیما حیدری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده
توئییترفیسوکسیما حیدری
مهشید سادات مصطفوی
دکترای معادل روانشناسی عمومی و مشاور خانواده
توئییترفیسبوکمهشید سادات مصطفوی
شیما برمه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
توئییترفیسبوکشیما برمه
محمد پیروزی
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره
توئییترفیسوکمحمد پیروزی