حمیدرضا پولادی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شماره عضویت: ۲۰۳۹۶

رزرو نوبت

معرفی

 

لیلا موسوی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

شماره عضویت: 38486

رزرو نوبت

معرفی

 

سوفیا ذبیحی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

شماره عضویت: ۴۷۲۲۹

رزرو نوبت

معرفی

 

ساناز طغرائی
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

شماره پروانه: ۳۶۳۳۳

رزرو نوبت

معرفی

زهرا نعیمی
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روان شناسی

شماره پروانه:

رزرو نوبت

معرفی

مریم جلوخوانیان
روانشناس و مشاور

دکترای تخصصی روان شناسی

شماره پروانه: ۱۰۷۶۷

رزرو نوبت

معرفی

فاطمه کریمی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی

شماره عضویت:

رزرو نوبت

معرفی

 

الهام عبدالهی راد
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شماره عضویت:۱۳۸۴۸

رزرو نوبت

معرفی

 

لاله محمد زاده میرکی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شماره عضویت:

رزرو نوبت

معرفی

 

محراب مفاخری
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شماره عضویت:

رزرو نوبت

معرفی

 

مونا مهدی نسب
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شماره عضویت:

رزرو نوبت

معرفی

 

مانیا رضاییان
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شماره عضویت:23865

رزرو نوبت

معرفی

 

غزال توتونچی مقدم
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره عضویت:26976

رزرو نوبت

معرفی

 

هدی اشرافیان
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره عضویت:35075

رزرو نوبت

معرفی

یداله عسگری
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره پروانه:1372

رزرو نوبت

معرفی

مهناز جعفرزاده
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:5550

رزرو نوبت

معرفی

فردوس سرلک
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:5801

رزرو نوبت

معرفی

فیروزه غفاری
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره پروانه:5688

رزور نوبت

معرفی

ساناز باغخانی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روانشناسی

شماره پروانه:4567

رزرو نوبت

معرفی

فهیمه برخورداری
روانشناس و مشاور

دکتری روانشناسی

شماره پروانه:3484

رزرو نوبت

معرفی

روح اله رفیعان
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد روانشناسی

شماره پروانه: 5149

رزرو نوبت

معرفی

فاطمه احسان پور
روانشناس و مشاور

دانشجوی دکتری روانشناسی

شماره پروانه:5335

رزرو نوبت

معرفی

سارا صادقی سراب قنبری
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:۹۳۰/۹۶/۲۰/۵۰۴۰

رزرو نوبت

معرفی

مونا عباسی
روانشناس و مشاور

دانشجوی دکتری روانشناسی
شماره پروانه: 5174

رزرو نوبت

معرفی

مژده کبیری
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانسنجی

شماره پروانه: 717/2695/2568

رزرو نوبت

معرفی

نازی بنائی
روانشناس و مشاور

دانشجوی دکتری روانشناسی

شماره پروانه: 1848/ ک ص ب

رزرو نوبت

معرفی

مهشید سادات مصطفوی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

معرفی

 

شیما برمه
روانشناس و مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

معرفی

محمد پیروزی
روانشناس و مشاور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

معرفی