یداله عسگری
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره پروانه:1372

رزرو نوبت

معرفی

مهناز جعفرزاده
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:5550

رزرو نوبت

معرفی

سوگند حشمتی پور
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

شماره پروانه:4556

رزرو نوبت

معرفی

فردوس سرلک
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:5801

رزرو نوبت

معرفی

فیروزه غفاری
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره پروانه:5688

رزور نوبت

معرفی

اکرم عباسی
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی رشته روانشناسی و کارشناسی ارشد مشاوره

شماره پروانه:717/2698/2591

رزرو نوبت

معرفی

ساناز باغخانی
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد روانشناسی

شماره پروانه:4567

رزرو نوبت

معرفی

فهیمه برخورداری
مشاور و مربی (Coach)

دکتری روانشناسی

شماره پروانه:3484

رزرو نوبت

معرفی

روح اله رفیعان
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد روانشناسی

شماره پروانه: 5149

رزرو نوبت

معرفی

فاطمه احسان پور
مشاور و مربی (Coach)

دانشجوی دکتری روانشناسی

شماره پروانه:5335

رزرو نوبت

معرفی

سارا صادقی سراب قنبری
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه:۹۳۰/۹۶/۲۰/۵۰۴۰

رزرو نوبت

معرفی

مونا عباسی
مشاور و مربی (Coach)

دانشجوی دکتری روانشناسی
شماره پروانه: 5174

رزرو نوبت

معرفی

مژده کبیری
مشاور و مربی (Coach)

کارشناسی ارشد روانسنجی

شماره پروانه: 717/2695/2568

رزرو نوبت

معرفی

نازی بنائی
مشاور و مربی (Coach)

دانشجوی دکتری روانشناسی

شماره پروانه: 1848/ ک ص ب

رزرو نوبت

معرفی

مجتبی غلامزاده
مشاور و مربی (Coach)

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رزرو نوبت

معرفی

سپیده صادقی
مربی (COACH) و پژوهشگر

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

دانشگاه سمنان

رزرو نوبت

معرفی

سیما حیدری
مربی (COACH) و پژوهشگر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

دانشگاه شهید بهشتی تهران

رزرو نوبت

معرفی

مهشید سادات مصطفوی
مربی (COACH)

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

معرفی

 

شیما برمه
مربی (COACH)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

معرفی

محمد پیروزی
مربی (COACH)

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

معرفی