نسرین شیری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با عضویت : 27687

      

 • کارشناسی روانشناسی بالینی
 • کارشتاسی ارشد روانشناسی بالینی
 • مشاوره انلاین در مجموعه مشروپ
 • فعالیت در مرکز مشاوره آرتینه به عنوان روان درمانگر
 • مشاوره در مرکز مشاوره ایرانیان
 • روانشناس بالینی بیمارستان رسول
 • رواشناس و مشاور بیمارستان کارگرنژاد
 • شرایط القای چندش در اختالل وسواسی جبری
 • مقایسه سرعت شناختی در اختالالت اسکیزوفرنیا و دو قطبیبررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه شخصیت تئوری حساسیت به تقویت در دانشجویان تهران
 • بررسی رابطه تنظیم هیجان، الکسی تایمیا و کمالگرایی
 • بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه وسواس فکری- عملی ییل براون نوجوانان در نوجوانان شهرستان کاشان
 •  مقاله مروری بررسی چندش و آسیب شناسی آن

1 -شرکت در کنگره درمانهای موج سوم در دانشگاه ایران
2 -شرکت در کنگره درمانهای موج سوم برای بیماران روان تنی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4 -گذراندن دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
5 -تدریس در کارگاه مهارتهای جراتمندی، مدیریت زمان، مدیریت استرس

 • کارشناسی روانشناسی بالینی
 • کارشتاسی ارشد روانشناسی بالینی