فهیمه برخورداری

دکتری روانشناسی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره پروانه فعالیت: 3484

 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی محض از دانشگاه شهیدبهشتی
 • دکترای روانشناسی محض از دانشگاه روزانه اردبیل
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
 • پژوهشگر موسسه سپهراندیشه ورزان
 • مدیر تحقیق و پژوهش کلینیک کسب و کار سینا
 • طراح و مدرس کارگاهای آموزشی در سازمانها و شرکتها (سازمان آب، شرکت مپنا، شرکت رایتل، شهرداری منطقه 14و … )
 • دوره اول تئوری انتخاب و واقعیت درمانی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • دوره سوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • دوره چهارم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • زوج درمانی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • مشاوره قبل از ازدواج درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • مداخله در خیانتهای زناشویی درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • بازسازی پس از طلاق درموسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران
 • رفتارشناسی در دانشگاه تهران
 • تربیت مربی مهارتهای زندگی (مبتدی) در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی
 • تربیت مربی مهارتهای زندگی (پیشرفته) در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی
 • اجرا و تفسیر آزمون وکسلر
 • اجرا و تفسیر آزمون میلون
 • 55 تکنیک در زوج درمانی در انجمن مشاوره ایران
 • درمان اختلالات رفتاری کودک و نوجوان دربیمارستان روزبه
 • مربیگری مهارتهای ازدواج
 • تکنیکهای حل تعارض در بهبود روابط زوجین درمرکز زندگی
 • مشاوره در طلاق
 • زوج درمانی شناختی رفتاری درانجمن روانشناسی ایران
 • دوره های آموزشی تشخیص و درمان درمرکز مشاوره
 • کارگاه آموزشی P.R.T در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره
 • ارتقاء تاب آوری هیجانی کودکان درپژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی
 • تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی در بیمارستان روزبه
 • بازی درمانی درانجمن روانشناسی ایران
 • تفسیر نقاشی کودکان درانجمن روانشناسی ایران
 • اختلالات یادگیری
 • آزمونهای روانی کاربردی
 • ازدواج به شرط چاقو
 • اختلالهای روانی دوران کودکی (مطالعه موردی)
 • آموزش برای کودکان با نیازهای ویژه
 • نوستالژی و تلویزیون
 • رفتارشناسی با مدل جهانی دیسک
 • مقاله بررسی اثربخشی بازسازی زندگی برای مادران بر سازگاری فرزندانشان در دوفصلنامه روانشناسی خانواده سال 95
 • مقاله رابطه میان سازگاری با طلاق و سلامت روان در کودکان طلاق در Journal of Asian scientific research سال 2016
 • مقاله نقش طرحواره های مادران بر آموزش جنسی دختران در New York Science Journal سال 2015
 • مقاله بررسی جایگاه آموزش جنسی بر دختران نوجوان در New York Science Journal سال 2015