می تونی بحث درباره چگونه با مردان صحبت کنیم؟(جذب مرد با حرف زدن) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!