همیار عشق،همیار شما در مسیر عشق و ازدواج

همیار عشق،همیار شما در مسیر عشق و ازدواج

ارتباط با ما

پاسخگویی 24 ساعته

021-22024728

پاسخگویی 24 ساعته

021-22024728

چرا همیار عشق ؟

رضایت مراجعین

مشاوره تخصصی عشق و ازدواج

هزینه مناسب

مشاورین همیار عشق

مستانه مرادحاصلی

روان شناس،سردبیر و ناظر کیفی

مستانه مرادحاصلی

روان شناس،سردبیر و ناظر کیفی


تدریس در دانشگاه خوارزمی
تدریس در دانشگاه ایفاچی کار
روانشناس دانشگاه بوعلی سینا
روانشناس و مشاوره در بهزیستی استان همدان

مونا مهدی نسب

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مونا مهدی نسب

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور تحصیلی کنکور
روانشناس بالینی در کلینیک های روانشناسی

هدی اشرافیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

هدی اشرافیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری
ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺸﺎوره ﮐﻮدک و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری
آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روﯾﮑﺮد p4c
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ

لیلا موسوی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

لیلا موسوی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی


درمانگر کودک
سابقه مشاوره در حوزه ام اس
سابقه مشاوره و درمان در زمینه سلامت روان و اختلالات روانشناختی و روابط

حمیدرضا پولادی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

حمیدرضا پولادی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

رویکرد cbt(رفتار درمانی شناختی)طرحواره درمانی
اختلالات فردی و شخصیت
زوج درمانگر،شکست عاطفی،خیانت،جدایی،حل تعارضات و جدایی

محراب مفاخری

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

محراب مفاخری

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت


کارشناسی روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

نیوشا احمدیان

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

نیوشا احمدیان

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت


کارشناسی روانشناسی عمومی
کارشتاسی ارشد روانشناسی بالینی