علی صالحی

دکتری روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی

 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی

گرایش: بالینی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه تبریز دولتی

آذربایجان شرقی، تبریز

 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

گرایش: سلامت

موسسه/دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران دولتی

تهران

 • دکتری روان‌شناسی بالینی

گرایش: بالینی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه شاهد دولتی

تهران

 • اینترن روانشناس

درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران

تهران

مهر ۱۳۹۷ – فروردین ۱۴۰۰

 • انترن رواندرمانی

بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران

تهران

مهر ۱۳۹۷ – فروردین ۱۴۰۰

 • بخش اعصاب و روان

بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران

تهران

مهر ۱۳۹۷ – فروردین ۱۴۰۰

 • آزمونگر و روانسنج

درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران

تهران

مهر ۱۳۹۷ – فروردین ۱۴۰۰

 • تسهیلگر گروه درمانی

بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران

تهران

مهر ۱۳۹۸ – فروردین ۱۴۰۰

 • روان درمانگر فردی

کلینیک روانشناسی سحر

تهران

اسفند ۱۳۹۷ – مهر ۱۴۰۱

 • زوج درمانگر

کلنیک بینش

تهران

آغاز همکاری از مهر ۱۴۰۰

 

 • روان درمانگر

کلینیک ندای آرامش روان

تهران

مهر ۱۳۹۷ – مهر ۱۳۹۹

 

 

 • سرپرست مشاورین

مرکز مشاوره شریف

تهران

مهر ۱۳۹۹ – بهمن ۱۴۰۰

 • طرحواره درمانی اختلالات شخصیت و اختلالات مقاوم به درمان

موسسه: سگال

مهر ۱۳۹۶

 • زوج درمانی شناختی رفتاری

موسسه: انستیتو روانپزشکی تهران

بهمن ۱۳۹۶

 • اخلاق در رواندرمانی

موسسه: انستیتو رواپزشکی تهران

اسفند ۱۳۹۶

 • سنجش، فرمولبندی و درمان شناختی رفتاری

موسسه: انستیتو رواپزشکی تهران

اسفند ۱۳۹۶

 • مداخله در بحران

موسسه: انستیتو رواپزشکی تهران

اسفند ۱۳۹۶

 • کاورزی رواندرمانی شناختی رفتاری تحت سوپرویژن

موسسه: انستیتو رواپزشکی تهران

مهر ۱۳۹۷

 • کارورزی مصاحبه تشخیصی تحت سوپرویژن

موسسه: بیمارستان رسول اکرم-بخش سایکوسوماتیک

اسفند ۱۳۹۶

 • زوج درمانی پیشرفته و درمان خیانت زناشویی

موسسه: انستیتو رواپزشکی تهران

مهر ۱۳۹۷

پروژه ها


 • رابطه استرس ادراک شده با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی با میانجی گری گرایش ذهن اگاهی،

کارفرما / درخواست کننده: دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • بررسی نقش تعدیل کننده عوامل محافظتی بین عوامل خطرساز و رفتارهای ارتقادهندهی سلامت مبتنی بر نظریه جیسر در دانشجویان

کارفرما / درخواست کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه ایران

 • هنجاریابی پرسشنامه ادراک خود

کارفرما / درخواست کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه ایران

 • هنجاریابی پرسشنامه چک لیست تروما

کارفرما / درخواست کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه ایران

 

تحقیقات


 • هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسش نامه ی ادراک خود به عنوان بار اضافه(SPBQ) در بیماران درد مزمن

ناشر: مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 • نقش واسطه گری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

ناشر: مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

 • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی(IERQ) در دانشجویان

ناشر: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • تنظیم هیجانی: مطالعه ی مقایسه ای در سالمندان و بالغین

ناشر: مجله سالمندی ایران

 • اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به اینستاگرام (فرم 6 سوالی) در بین دانشجویان ایرانی

ناشر: فرهنگ در دانشگاه اسلامی

 • ارزیابی ویژگی های روانسجی چک لیست وقایع زندگی(LEC) در بیماران درد مزمن

ناشر: مجله علوم پزشکی رازی

دکتر علی صالحی، دکتری روانشناسی بالینی

دکتری روان‌شناسی بالینی